Hindu Calendar Nepali Patro Calendar- विवाह- ब्रतबन्ध लगन- साईत २०८० Bibaha Bratabandha Auspicious date

January 1 2023  – By HCC Washington DC USA

Bibaha Lagan / Bratabandha Lagan 

2023/24
अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णय समितिद्वारा प्रकाशित दिव्यदृष्टि पन्चांग तथा अमेरिका र क्यानडाको लागि निर्मित मारुतीनन्दन पन्चांग तथा अनलाईन दृक पन्चांगका आधारमा तयार पारिएको   विवाह लगन तथा ब्रतबन्ध लगन- साईत २०८० Bratabandha Auspicious date and Time for USA and Canada ( 2023/2024) चूडाउपनयनवेदारम्भ समावर्तन) अमेरिका र क्यानडाको लागि 

अमेरिकाको लागि ब्रतबन्ध लगन २०२३/२०२४

2023 Jan-2024 April 5
१. जनवरी २५ बु ल११ शुभम् ।
२. मार्च २३ गुरौ ल२ च शु१२ मध्यमम्
३. मार्च २६ रवौ ल२ च१ शु१२ मध्यमम्
४. अप्रेल ३० रवौ ल ४ मध्यमम्
५. मे ७ रवौ ल ४ शुभम्
६. मे २१ रवौ ल ५ शुभम्
७. मे २४ बुधे ल ५ मध्यमम्
८. मे ३१ बुधे ल ५ मध्यमम् ।
९. जुन ८ गुरौ ल ५ मध्यमम् ।
१०. जुन ९ शुक्रे ल ५ मध्यमम् ।
११. जुन १२ सोमे ल३ कनिष्ठम् ।
१२. जुन २८ बुधे ल ५ शुभम् ।
१३. २०२४ जनवरी २८ रवौ ल१ शुभम् ।
१४. जनवरी ३१ बुधे ल १ च६ मध्यमम् ।
१५. फेब्रुवरी ५ सोमे ल १ शुभम् ।
१६. फेब्रुवरी ११ रवौ ल २ मध्यमम् ।
१७. फेब्रुवरी १४ बुधे ल २ मध्यमम् ।
१८. फेब्रुवरी १८ रवौ ल २ मध्यमम् ।
१९. फेब्रुवरी २५ रवौ ल ३ मध्यमम् ।
२०. फेब्रुवरी २९ गुरौ ल ३ मध्यमम् ।
२१. मार्च ७ गुरौ ल ३ शुभम् ।
२२. मार्च २७ बुधे ल ३ शुभम् ।
२३. मार्च २७ बुधे ल ३ शुभम् ।
२४. अप्रिल ३ बुधे ल २ शुभम् ।
२५. अप्रिल ४ गुरौ ल २ शुभम् ।
२६. अप्रिल ५ शुक्रे ल ३ शुभम् ।
समयशुद्धी
गुरु शुक्र उदयास्त समय
गुरु अस्त मार्च २७ २०२३ सोमे २५/३२ बजेदेखि
गुरु उदय अप्रिल २५ भौमे २०/१२ बजे  ।
शुक्रास्त पश्चिमे
अगस्ट ८ भौमे १०/२५ बजेदेखि
शु्क्र उदय पूर्वे
अगस्ट १८ शुक्रे २४/५१ बजे
विवाह लगन साईत Wedding Auspicious date and Time for USA and Canada ( 2023/2024) वि सं २०८० का विवाहको साईत  अमेरिकाको लागि । 
विवाह मुहूर्त २०२३/२०२४ अमेरिकाको लागि र क्यानडाको लागि मात्र
जनवरी २०२३
१. जनवरी २५ बुधे रात्रौ ल ९ शु ३ मध्यमम् ।
२. जनवरी २६ गुरौ  दिवा ल ११ श १२ मध्यमम् ।
२.१ जनवरी २६ गुरौ रात्रौ ल ९ शु ३ मध्यमम् ।
३. जनवरी २७ शुक्रे दिवा ल ११ श १२ मध्यमम् ।
४. जनवरी ३१ भौमे रात्रौ ल ९ शु ३ च ७  कनिष्ठम् ।
फेब्रुवरी २०२३
१. फेब्रुवरी १ बुधे दिवा ल ११ श १२ मध्यमम् ।
                   रात्रौ ल १२ बु१० मध्यमम् ।
२. “” ९ तारिख बुधे दिवा ल १२ शु ३ मध्यमम्
         रात्रौ ल ९ शु ३ मध्यमम् ।
३. “ १४ तारिख दिवा ल १२ श१२ मध्यमम् ।
४. “” २१ तारिख भौमे रात्रौ ल९ शुभम् ।
      रात्रौ ल१० शु३ मध्यमम् ।
५. “” २२ तारिख बुधे रात्रौ ल ९ शुभम् ।
मार्च २०२३
१. मार्च ५ तारिख रवौ ल ९ शुभम्
२. ७ तारिख भौमे रात्रौ ल ९ शुभम् ।
३. ८ तारिख बुधे  दिवा ल १२ रात्रौ ल ९ शुभम् ।
४. ९ तारिख गुरौ दिवा ल १२ कनिष्ठम् ।
५. १२ तारिख रवौ रात्रौ ल ९ च १२ मध्यमम् । रात्रौ ल १० मध्यमम् ।
अप्रिल
अप्रिल २९ ल ४ शनौ शुभम् ।
मई २०२३
१. मे १ तारिख सोमे ल४ शुभम्
२. मे २ तारिख भौमे ल ४ शुभम्
३. मे ५ शुक्रे ल ४ मध्यमम् ।
४. मे ७ तारिख रवौ ल ५ मध्यमम् ।
५. मे १० बुधे दिवा ल ४, ५ कनिष्ठम् ।
६. मे १५ सोमे ल ६ मध्यमम् ।
७. मे १६ ता भौमे दिवा ल ३ शुभम् ।
८. मे २० शनौ ल ३, ६ शुभम् ।
९.
………

Wedding Lagan in USA and Canada 2024/2025

विवाह मुहूर्त (wedding Auspicious Date) 

January 2024(wedding Auspicious Date) 

January 16 Tuesday La 1 Madhyamam

१. जनवरी १६ तारिख मंगलवार ल १ मध्यमम्

२. जनवरी १७ बुधवार  ल १ मध्यमम्

३. जनवरी २१ रविवार ल १ मध्यमम्

४.  जनवरी २२ सोमवार ल १ मध्यमम्

५.  जनवरी २७ शनिवार  ल १ मध्यमम्

६. जनवरी २९ सोमवार  ल १ कनिष्ठम्

फेब्रुअरी २०२४ लगन (wedding Auspicious Date) 

१. फेब्रुअरी २ तारिख शुक्रवार ल १ कनिष्ठम्

२. फेब्रुअरी ४ तारिख रविवार ल २ कनिष्ठम्

३. फेब्रुअरी ६ तारिख मंगलवार ल १ शुभम्

४. फेब्रुअरी १२ तारिख सोमवार ल २ शुभम्

५. फेब्रुअरी १३  तारिख मंगलवार ल २ शुभम्

६. फेब्रुअरी १७ तारिख शनिवार  ल २ शुभम्

७. फेब्रुअरी १८ तारिख रविवार  ल २ शुभम्

८. फेब्रुअरी २६ तारिख मंगलवार ल २ शुभम्

९. फेब्रुअरी २७ तारिख बुधवार ल २ शुभम्

१०. फेब्रुअरी २८ तारिख बिहीवार  ल २ शुभम्

११. फेब्रुअरी २९ तारिख शुक्रवार ल २ कनिष्ठम्

मार्च २०२४ (wedding Auspicious Date) 

१. मार्च १ तारिख शुक्रवार रा ल ९ रा कनिष्ठम्

२. मार्च २ तारिख शनिवार ल २ मध्यमम्

३. मार्च ३ तारिख रविवार  रा ल ८ मध्यमम् ।

४. मार्च ४ तारिख सोमवार दिवा ल १ मध्यमम्

५. मार्च ५ तारिख मंगलवार रा ल ७, ८ मध्यमम्  ।

६. मार्च ६ तारिख बुधवार दिवा ल १ मध्यमम्, ल २ शुभम्, रा ल  ७ मध्यमम् ।

७. मार्च ११ सोमवार ल २ शुभम्

८. मार्च १२ तारिख मंगलवार ल २ शुभम् ।

ब्रतबन्ध मुहूर्त २०२४ /२५ (Bratabandha/ mundan Auspicious Date 2024/2025 ) 

१. जनवरी २८ तारिख रविवार ल १ मध्यमम् ।

२. जनवरी ३१ तारिख बुधवार ल१ च६ मध्यमम् ।

३. फेब्रुअरी ५ तारिख  सोमवार ल १ मध्यमम् ।

४. फेब्रुअरी ११ तारिख रविवार ल २ मध्यमम् ।

५. फेब्रुअरी १४ तारिख बुधवार ल २ मध्यमम् ।

६. फेब्रुअरी १८ तारिख रविवार ल २ मध्यमम् ।

७. फेब्रुअरी १९ सोमवार ल १ शुभम् ।

८. फेब्रुअरी २५ रविवार ल ३ मध्यमम् ।

९. फेब्रुअरी २९ बिहीवार ल ३ मध्यमम् ।

१०. मार्च ७ बिहीवार ल ३ शुभम् ।

११. . मार्च २० बुधवार ल ३ शुभम् ।

१२. . मार्च २१ तारिख  बिहीवार ल १  शुभम्, ल २ मध्यमम् ।

१३.  मार्च २७ बुधवार ल ३ शुभम् ।

१४. . मार्च २९ शुक्रवार ल २ शुभम् ।

१५. एप्रिल ३ बुधवार ल २ शुभम् ।

१६. एप्रिल ४ बिहीवार ल २ शुभम् ।

१७. एप्रिल  ५ तारिख शुक्रवार ल ३ शुभम् ।

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.