विवाह मुहुर्त Auspicious date for Wedding and Mundan

Wedding Lagan in USA and Canada 2024/2025

विवाह मुहूर्त (wedding Auspicious Date) 

January 2024(wedding Auspicious Date) 

January 16 Tuesday La 1 Madhyamam

१. जनवरी १६ तारिख मंगलवार ल १ मध्यमम्

२. जनवरी १७ बुधवार  ल १ मध्यमम्

३. जनवरी २१ रविवार ल १ मध्यमम्

४.  जनवरी २२ सोमवार ल १ मध्यमम्

५.  जनवरी २७ शनिवार  ल १ मध्यमम्

६. जनवरी २९ सोमवार  ल १ कनिष्ठम्

फेब्रुअरी २०२४ लगन (wedding Auspicious Date) 

१. फेब्रुअरी २ तारिख शुक्रवार ल १ कनिष्ठम्

२. फेब्रुअरी ४ तारिख रविवार ल २ कनिष्ठम्

३. फेब्रुअरी ६ तारिख मंगलवार ल १ शुभम्

४. फेब्रुअरी १२ तारिख सोमवार ल २ शुभम्

५. फेब्रुअरी १३  तारिख मंगलवार ल २ शुभम्

६. फेब्रुअरी १७ तारिख शनिवार  ल २ शुभम्

७. फेब्रुअरी १८ तारिख रविवार  ल २ शुभम्

८. फेब्रुअरी २६ तारिख मंगलवार ल २ शुभम्

९. फेब्रुअरी २७ तारिख बुधवार ल २ शुभम्

१०. फेब्रुअरी २८ तारिख बिहीवार  ल २ शुभम्

११. फेब्रुअरी २९ तारिख शुक्रवार ल २ कनिष्ठम्

मार्च २०२४ (wedding Auspicious Date) 

१. मार्च १ तारिख शुक्रवार रा ल ९ रा कनिष्ठम्

२. मार्च २ तारिख शनिवार ल २ मध्यमम्

३. मार्च ३ तारिख रविवार  रा ल ८ मध्यमम् ।

४. मार्च ४ तारिख सोमवार दिवा ल १ मध्यमम्

५. मार्च ५ तारिख मंगलवार रा ल ७, ८ मध्यमम्  ।

६. मार्च ६ तारिख बुधवार दिवा ल १ मध्यमम्, ल २ शुभम्, रा ल  ७ मध्यमम् ।

७. मार्च ११ सोमवार ल २ शुभम्

८. मार्च १२ तारिख मंगलवार ल २ शुभम् ।

ब्रतबन्ध मुहूर्त २०२४ /२५ (Bratabandha/ mundan Auspicious Date 2024/2025 ) 

१. जनवरी २८ तारिख रविवार ल १ मध्यमम् ।

२. जनवरी ३१ तारिख बुधवार ल१ च६ मध्यमम् ।

३. फेब्रुअरी ५ तारिख  सोमवार ल १ मध्यमम् ।

४. फेब्रुअरी ११ तारिख रविवार ल २ मध्यमम् ।

५. फेब्रुअरी १४ तारिख बुधवार ल २ मध्यमम् ।

६. फेब्रुअरी १८ तारिख रविवार ल २ मध्यमम् ।

७. फेब्रुअरी १९ सोमवार ल १ शुभम् ।

८. फेब्रुअरी २५ रविवार ल ३ मध्यमम् ।

९. फेब्रुअरी २९ बिहीवार ल ३ मध्यमम् ।

१०. मार्च ७ बिहीवार ल ३ शुभम् ।

११. . मार्च २० बुधवार ल ३ शुभम् ।

१२. . मार्च २१ तारिख  बिहीवार ल १  शुभम्, ल २ मध्यमम् ।

१३.  मार्च २७ बुधवार ल ३ शुभम् ।

१४. . मार्च २९ शुक्रवार ल २ शुभम् ।

१५. एप्रिल ३ बुधवार ल २ शुभम् ।

१६. एप्रिल ४ बिहीवार ल २ शुभम् ।

१७. एप्रिल  ५ तारिख शुक्रवार ल ३ शुभम् ।

 

 

Comments are closed.