जप विधि ( Meditation Rule)

जप विधि -Meditation Rule (If you want to see or read this one you are minimum 8 years of age or younger.) 

शौचाचार गरिसके पछि स्नान गरेर शुद्ध भई सफा ठाउँमा बसेर जप गर्ने, बस्दा पूर्व तथा उत्तर दिशा फर्कने,

जप गर्दा मन पनि शुद्ध हुनु पर्छ, मनलाई शुद्ध गर्न ६ वटा तत्वबाट टाढै रहनुपर्दछ । ती ६ तत्व हुन्ः इष्र्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा ।

आचमन विधिः आचमन शुद्धिका लागि मात्र नभएर ब्रह्मादि देवताको तृप्तिका लागि पनि गरिन्छ,

तलका ३ मन्त्रले आवाज ननिकाली ३ पटक आचमन गर्ने : ॐ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः

हात धुनेः ॐ हृषिकेशाय नमः वा गोविन्दाय नम

शिखाबन्धन विधिः

स्नाने दाने जपे होमे संध्यायां देवतार्चने ।

शिखाग्रन्थिं विना कर्म न कुर्याद् वै कदाचन ।।

 

शिखाबन्धन मन्त्रः

चिद्रूूपिणि महामाये दिव्यतेजः समन्विते ।

तिष्ठदेवि शिखामध्ये तेजोवृद्धिं कुरुष्व मे ।।

तथा

ब्रह्मनाम सहस्रेषु शिवनाम शतानि च ।

विष्णुनाम सहस्रेषु शिखाबन्धन् करोमिगुँ ।।

 

गायत्री मन्त्र :

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।

कम्तिमा १० पटक जप गर्ने

Om bhur, bhuvah, swah
tat savitur varenyam
bhargo devasya dhimahi
dhiyo yo nah prachodayat. 10 Times.

Rigveda 3.62.10

 

पुनः ३ पटक जल आचमन गर्ने ।

अर्थ: सत्चित् आनन्दस्वरुप सृष्टिकर्ता परमात्माको प्रसिद्ध तेजको म ध्यान गर्दछु ।

The word for Meaning of the Gayatri Mantra

Aum = Brahma;
bhoor = embodiment of vital spiritual energy(pran) ;
bhuwah = destroyer of sufferings;
swaha = embodiment of happiness;
tat = that;
savitur = bright like a sun;
varenyam = best choicest;
bhargo = destroyer of sins;
devasya = divine;
these first nine words describe the glory of God
dheemahi = may imbibe; pertains to meditation
dhiyo = intellect;
yo = who;
naha = our;
prachodayat = may inspire!
“dhiyo yo na prachodayat” is a prayer to God

श्लोकहरुः गुरुब्र्रह्मा गुरुः विष्णु गुरु देवो महेश्वरः । गुरु साक्षाद् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ।।

गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बु फलचारुभक्षणम् ।

उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजम् ।।

कर्पुर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र हारम् ।

सदावसन्तं हृदयार वृन्दे भवं भवानि सहितं नमामि ।।

सशंखचक्रं सकिरिट कुण्डलं सपितवस्रं सरसिरुहेक्षणम् ।

सहारवक्षस्थल कोस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ।।

 

यानिकानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च । तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणां पदेपदे ।।

 

आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं च रक्षसाम् । कुरु घण्टे वरं नादं देवतास्थानसंनिधौ ।। इति ।।

2 Comments

  1. धन्यवाद यहालाई।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.